Latent. Festival de talent emergent | 04-07 Novembre a Terrassa

Condicions de la compra

(Adaptació dels termes generals a la situació marcada pel Covid-19)

1. ACCÉS AL RECINTE
Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada que serà escanejada per a la seva verificació. Hauràs d’identificar-te amb DNI en el cas que l’organització ho sol·liciti.
Just abans d’entrar, al punt de verificació, l’Organització posarà a disposició del públic un dispositiu per facilitat el compliment de les mesures higièniques. Serà obligatòria la desinfecció mitjançant gel hidroalcohòlic i la presa de temperatura per a tots els assistents. Si la temperatura es igual o superior a 37,5º no es podrà entrar al recinte.
L’Organització es reserva el dret d’admissió a l’esdeveniment. Tanmateix, l’exercici d’aquest no comportarà, en cap cas, la denegació d’accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

2. TERMES I CONDICIONS GENERALS DE LA COMPRA DE TIQUETS
Totes les entrades són numerades i amb seient propi assignat prèviament.
L’ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte. De la mateixa manera, en tots els espais serà necessarimantenir la distància de seguretat marcada i vigent segons la normativa per al Covid-19. L’aforament i la disposició dels seients compliran les distàncies de seguretat requerides.

En cas de limitació de l’aforament del recinte a instància o recomanació de les institucions sanitàries, o altres organismes com a mesura respecte al Covid-19, l’Organització informarà com més aviat possible i retornarà, en el termini de 14 dies, l’import íntegre abonat.
Un cop adquirida l’entrada, només es podrà tramitar la devolució en cas de cancel·lació o canvi de dates del festival. Tot i que, es pot exercir el dret al desistiment durant 14 dies després de la compra de l’entrada.
En cas de tramitar la devolució de l’entrada, la devolució serà del cost de l’entrada i les despeses de gestió. En cap cas inclourà l’import de l’hotel, vols, etc.

En cas de cancel·lació o canvi de dates de l’esdeveniment, el comprador podrà sol·licitar l’abonament en un termini no superior a 30 dies des de la comunicació pública del fet. Es considerarà motiu de cancel·lació la suspensió de més del 50% del programa.
La suspensió es donarà per impossibilitat d’assistència de l’artista o artistes concertats per l’Organització.
No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació del concert per causes de força major no imputables a l’Organització.

L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no s’ha adquirit en els punts de venda oficials i tampoc no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de la mateixa.
El portador/a de l’entrada accepta que podrà aparèixer en imatges preses dins del recinte per a la seva posterior difusió informativa o promocional. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual.
L’Organització es reserva el dret de modificar algun dels punts anteriors en benefici de l’usuari per qüestions ètiques i de satisfacció.
El portador/a de l’entrada accepta i és coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepta les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat . Així mateix, entén que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat. Accepta les mesures de prevenció general i actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix un cas amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. Que informarà a l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut compatible amb la simptomatologia Covid-19 així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
En cas de venir amb un menor de 4 anys, s’haurà d’entregar la Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19.
D’acord amb l’article 10 de la de la Llei 34/2002, del 11 de julio, de Serveis de la Sociedad de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), l’entitat organitzadora és Xavier Lienas Gonzàlez amb localització al Carrer Canonge Rodó nº29 Escala A Baixos 2 de Terrassa amb NIF 45644699A.

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos via mail a: produccio@latentfest.com